Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres oferty:

  • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
  • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości
  • sporządzanie raportów kasowych
  • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości

Firma „Saber- finanse” jest młodą, rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel kompleksową i solidną obsługę księgowo-podatkową swoich Klientów. Koncentrujemy się na mikro, małych i średnich firmach, zapewniamy pomoc przy zakładaniu nowej firmy, a także konsultacje w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania.

Chcesz nam zadać pytanie?

Napisz do nas na: info@biurosaber.eu 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego.