STREFA KLIENTA

Terminarz przedsiębiorcy:

TERMINARZ MIESIĘCZNY

do 7 dnia miesiąca 

 • termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,

do 10 dnia miesiąca 

 • termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłaca się składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia innych osób),

do 15 dnia miesiąca

 •  termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się pracowników,
 • termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE

do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału

 • termin złożenia kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE przez małych podatników

Wyjątek od tej zasady

 •  w przypadku informacji podsumowujących składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin do ich złożenia wydłużony został do 25 dnia miesiąca następującego po raportowanym miesiącu (kwartale).

   

do 20 dnia miesiąca

 • termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),

 • termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),

   

do 25 dnia miesiąca

 • termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),

 • termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,

do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

 •  termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników,

TERMINARZ ROCZNY

do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

 • z tym dniem upływa złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w roku podatkowym (PIT -36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz wg 19% stawki podatku oraz wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

 • z tym dniem upływa termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych rozliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT – 28)

Jeśli termin przypada w sobotę, niedzielę lub w święto to ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Wszystkie terminy dotyczą obowiązków za poprzedni okres (np. miesiąc, kwartał). 

Firma „Saber- finanse” jest młodą, rozwijającą się firmą, która stawia sobie za cel kompleksową i solidną obsługę księgowo-podatkową swoich Klientów. Koncentrujemy się na mikro, małych i średnich firmach, zapewniamy pomoc przy zakładaniu nowej firmy, a także konsultacje w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania.

Chcesz nam zadać pytanie?

Napisz do nas na: info@biurosaber.eu 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego.